Ogólne zasady gwarancji

Warunki gwarancji dla urządzeń marki YANMAR

v. 2017

Niniejsza gwarancja dotyczy kompletnych urządzeń marki YANMAR , zwanych dalej urządzeniami, zakupionych w KLIMA-THERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Ostrobramskiej 101A, 04-041 Warszawa. Niniejsza gwarancja dotyczy kompletnych urządzeń marki YANMAR zakupionych i zamontowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Obowiązki Gwaranta wynikające z niniejszej gwarancji wykonuje KLIMA-THERM. Obowiązki i prawa gwaranta może wykonywać także inny Sprzedawca/Dystrybutor posiadający status Autoryzowanego Partnera Serwisowego dla urządzeń marki YANMAR, pod warunkiem cesji odpowiedzialności wynikającej z Karty Gwarancyjnej. Autoryzowany Partner Serwisowy (w skrócie: APS) – to Firma posiadająca ważny certyfikat APS, wydany przez KLIMA-THERM. Szczegółowy zakres i warunki gwarancji określają dalsze postanowienia Karty Gwarancyjnej.

 

 1. OKRES GWARANCJI
  1. Gwarancja obejmuje bezpłatne części zamienne i robociznę w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży urządzenia pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w rozdziale 3 niniejszych warunków.
  2. W pozostałych przypadkach gwarancja na urządzenia wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży. Niespełnienie wymogów określonych w rozdziale 3 pkt. Niniejszych warunków po upływie 12 miesięcy od daty sprzedaży powoduje utratę gwarancji.
 2. ZAKRES GWARANCJI
  1. Gwarancją objęte są usterki urządzenia spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.
  2. Do wykonywania montażu, napraw gwarancyjnych i przeglądów technicznych urządzeń uprawniony jest wyłącznie KLIMA-THERM lub uprawiony APS.
  3. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją, niezależnie od ilości części wymienionych przy jednej naprawie.
  4. Niniejsza gwarancja będzie respektowana przez Sprzedawcę po przedstawieniu przez Klienta:
   1. czytelnie i poprawnie wypełnionej (bez skreśleń, poprawek i uzupełnień) Karty Gwarancyjnej zawierającej:
    - zestawienie urządzeń,
    - dane osoby będącej instalatorem/uruchamiającym (APS),
    - dane i pieczęć Sprzedawcy,
    - datę sprzedaży,
    - dane użytkownika,
    - nr faktury,
    - datę uruchomienia,
    - protokół rozruchu (poświadczenie pierwszego uruchomienia),
    - poświadczenie daty płatnych przeglądów, dokonywanych przez KLIMA-THERM lub uprawniony APS przez okres trwania gwarancji, na zasadach określonych w rozdziale 3, w formie wpisów do karty gwarancyjnej oraz protokołów z przeglądów z opisanym
    zakresem wykonanych czynności.
   2. ważnego dowodu zakupu urządzenia (faktura, rachunek,
    paragon) z datą sprzedaży zgodną z danymi umieszczonymi w Książce Gwarancyjnej,
   3. protokołu zdawczo-odbiorczego montażu i uruchomienia instalacji urządzenia,
  5. Warunkiem wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji jest dokonywanie przeglądów technicznych przez KLIMA-THERM lub APS na zasadach określonych w rozdziale 3, oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych zgodnie z instrukcją obsługi.
  6. Urządzenia o wadze powyżej 30 kg naprawiane będą na miejscu u Klienta. W pozostałych przypadkach (waga poniżej 30 kg) koszt dostawy i odbioru urządzenia z punktu serwisowego ponosi Klient.
  7. KLIMA-THERM może odmówić nieodpłatnej naprawy w przypadku:
   1. stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach z danymi na sprzęcie,
   2. naruszenia plomb,
   3. naruszenia postanowień zawartych w Karcie Gwarancyjnej,
   4. eksploatacji urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
   5. braku wymaganych przestrzeni serwisowych, niezapewnieniu dostępu do urządzenia zgodnego z zasadami BHiP
  8. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia do Sprzedawcy pisemnego powiadomienia o ich wystąpieniu.
  9. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, okres naprawy ulega przedłużeniu o czas potrzebny na sprowadzenie części zamiennych.
  10. Powiadomienie o ujawnionych wadach musi zawierać:
   1. dane zgłaszającego (tel., osoba odpowiedzialna),
   2. nr karty gwarancyjnej,
   3. nr fabryczny urządzenia / urządzeń,
   4. data sprzedaży urządzenia,
   5. opis usterki urządzenia,
   6. potwierdzenie o realizowanych cyklicznych przeglądach technicznych,
   7. adres miejsca zamontowania urządzenia.
  11. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pozostawania urządzenia w naprawie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient nie odbiera naprawionego urządzenia, mimo powiadomienia go o dokonaniu naprawy. W przypadku gdy Klient nie odbiera naprawionego sprzętu przez okres dłuższy niż 8 tygodni od powiadomienia o dokonaniu naprawy zastrzega się prawo do likwidacji sprzętu.
  12. Wszelkie produkty i części, które zostały wymienione podczas naprawy stają się własnością gwaranta.
  13. KLIMA-THERM zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia warunków gwarancji z miesięcznym okresem wypowiedzenia, w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Karty Gwarancyjnej.
 3. GWARANCYJNE PRZEGLĄDY TECHNICZNE
  1. Warunkiem wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji dla okresu 2 lat, jest cykliczne dokonywanie, płatnych przeglądów technicznych urządzeń, przeprowadzanych przez KLIMA-THERM lub uprawniony APS, potwierdzonych odpowiednimi wpisami w Karcie Gwarancyjnej oraz protokołów z przeglądów z opisanym zakresem wykonanych czynności.
  2. Przeglądy techniczne muszą odbywać się zgodnie z obowiązującymi dla danego produktu terminami, określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej systemów. Czasokresy przeglądów muszą zostać zapisane w Karcie Gwarancyjnej w momencie przekazania systemów do eksploatacji
  3. W przypadkach uzasadnionych warunkami eksploatacyjnymi urządzeń, KLIMA-THERM lub APS w porozumieniu z Klientem wyznaczy dodatkowe przeglądy gwarancyjne, które będą miały charakter przeglądów obowiązkowych, warunkujących wykonywanie uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. W przypadku braku porozumienia decyzja KLIMA-THERM w tym zakresie jest ostateczna.
 4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANTA
  1. Gwarancją nie są objęte:
   1. części urządzeń ulegające normalnemu zużyciu, materiały eksploatacyjne (filtry, bezpieczniki itp.),
   2. uszkodzenia urządzeń wynikające z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi, w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów),
   3. mechaniczne uszkodzenia urządzeń i wywołane nimi wady,
   4. wady i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej (np. uderzenia pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej),
   5. usterki spowodowane naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi dokonywanymi samodzielnie lub przez podmiot do tego nieuprawniony,
   6. czynności i części wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji urządzenia, dostawa, czyszczenie i wymiana filtrów, wymiana baterii w pilocie,
   7. usterki spowodowane błędnym doborem urządzenia, h. usterki i nieprawidłowe działanie spowodowane błędnym lub wadliwym montażem urządzenia, i. produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne zmieniono, zmazano, usunięto lub zatarto.
  2. Warunkiem zachowania gwarancji jest dokonywanie wszelkich napraw i przeglądów wyłącznie przez KLIMA-THERM lub APS.
  3. Gwarancja nie obejmuje roszczeń Klienta z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są zgodne z informacjami podanymi przez producenta.
  4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody o charakterze konsekwencyjnym.
  5. Decyzja KLIMA-THERM w zakresie zasadności zgłoszenia reklamacyjnego jest decyzją ostateczną.
  6. KLIMA-THERM nie ponosi odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli jego działalność zostanie zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
  7. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych Klient ponosi koszty związane z wykonanymi czynnościami.