Ogólne zasady gwarancji

Warunki gwarancji dla urządzeń marki KLIMA-THERM

v. 2017/1

Niniejsza gwarancja dotyczy kompletnych urządzeń wentylacyjnych marki KLIMA-THERM, zwanych dalej urządzeniami, zakupionych w sieci dystrybucyjnej Dystrybutora urządzeń marki KLIMA-THERM w Polsce - firmy KLIMA-THERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Ostrobramskiej 101A, 04-041 Warszawa. Niniejsza gwarancja dotyczy kompletnych urządzeń marki KLIMA-THERM zakupionych i zamontowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Obowiązki Gwaranta wynikające z niniejszej gwarancji wykonuje Sprzedawca/Dystrybutor, który posiada aktualny status Autoryzowanego Partnera Serwisowego, wymieniony w Karcie Gwarancyjnej. Obowiązki i prawa gwaranta może wykonywać także inny Sprzedawca/Dystrybutor posiadający status Autoryzowanego Partnera Serwisowego pod warunkiem przejęcia odpowiedzialności wynikającej z Karty Gwarancyjnej. Autoryzowany Partner Serwisowy (w skrócie: APS) – to Firma posiadająca ważny certyfikat APS, wydany przez KLIMA-THERM. Szczegółowy zakres i warunki gwarancji określają dalsze postanowienia Karty Gwarancyjnej.

 

 1. OKRES GWARANCJI
  1. Gwarancja obejmuje bezpłatne części zamienne i robociznę w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży urządzenia pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w rozdziale 3 niniejszych warunków.
 2. ZAKRES GWARANCJI
  1. Gwarancją objęte są usterki urządzenia spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.
  2. Do wykonywania napraw gwarancyjnych urządzeń uprawnione są wyłącznie firmy posiadające status APS. Status APS wraz z ważnym certyfikatem upoważnia firmę do, napraw gwarancyjnych urządzeń KLIMA-THERM.
  3. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją, niezależnie od ilości części wymienionych przy jednej naprawie.
  4. Niniejsza gwarancja będzie respektowana przez Sprzedawcę po przedstawieniu przez Klienta:
   1. czytelnie i poprawnie wypełnionej (bez skreśleń, poprawek i uzupełnień) Karty Gwarancyjnej zawierającej:
    - dane i pieczęć Sprzedawcy,
    - datę sprzedaży,
    - dane użytkownika,
    - nr dokumentu sprzedaży,
    - datę uruchomienia,
    - poświadczenie pierwszego uruchomienia,
   2. ważnego dowodu zakupu urządzenia (faktura, rachunek, paragon) z datą sprzedaży zgodną z danymi umieszczonymi w Książce Gwarancyjnej,
  5. Warunkiem wykonania uprawnień wynikających z gwarancji jest dokonywanie przeglądów technicznych, oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych zgodnie z instrukcją obsługi.
  6. Urządzenia o wadze powyżej 10 kg naprawiane będą na miejscu u Klienta. W pozostałych przypadkach (waga poniżej 10 kg) koszt dostawy i odbioru urządzenia z punktu serwisowego ponosi Klient.
  7. APS może odmówić nieodpłatnej naprawy w przypadku:
   1. stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach zdanymi na sprzęcie,
   2. naruszenia plomb,
   3. naruszenia postanowień zawartych w Karcie Gwarancyjnej,
   4. eksploatacji urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
   5. braku wymaganych przestrzeni serwisowych, braku dostępu do urządzenia niezgodnego z zasadami BHiP
  8. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia do Sprzedawcy pisemnego powiadomienia o ich wystąpieniu.
  9. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, okres naprawy ulega przedłużeniu o czas potrzebny na sprowadzenie części zamiennych.
  10. Powiadomienie o ujawnionych wadach musi zawierać:
   1. dane zgłaszającego (tel., osoba odpowiedzialna),
   2. kopię karty gwarancyjnej,
   3. nr fabryczny urządzenia / urządzeń,
   4. data sprzedaży urządzenia,
   5. opis usterki urządzenia,
   6. adres miejsca zamontowania urządzenia.
  11. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pozostawania urządzenia w naprawie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient nie odbiera naprawionego urządzenia z APS mimo powiadomienia go o dokonaniu naprawy.
  12. Wszelkie produkty i części, które zostały wymienione podczas naprawy stają się własnością gwaranta.
 3. GWARANCYJNE PRZEGLĄDY TECHNICZNE
  1. Warunkiem wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji dla okresu 2 lat, jest cykliczne dokonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych wymienionych w instrukcji obsługi.
  2. Okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie może być krótszy niż 12 miesięcy, pierwszy przegląd musi się odbyć w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy i nie dłuższym niż 8 miesięcy od daty sprzedaży.
  3. Okres pomiędzy wymianą filtrów nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
  4. W przypadkach uzasadnionych warunkami eksploatacyjnymi urządzeń, APS w porozumieniu z Klientem wyznaczy dodatkowe obowiązkowe przeglądy gwarancyjne, które będą miały charakter przeglądów obowiązkowych, warunkujących wykonywanie uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. W przypadku braku porozumienia decyzja APS w tym zakresie jest ostateczna.
 4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANTA
  1. Gwarancją nie są objęte:
   1. części urządzeń ulegające normalnemu zużyciu, materiały eksploatacyjne (filtry, bezpieczniki itp.),
   2. uszkodzenia urządzeń wynikające z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi, w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów),
   3. mechaniczne uszkodzenia urządzeń i wywołane nimi wady,
   4. wady i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej (np. uderzenia pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej),
   5. usterki spowodowane naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi dokonywanymi samodzielnie lub przez podmiot do tego nieuprawniony,
   6. czynności i części wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji urządzenia i dostawa, czyszczenie i wymiana filtrów, wymiana baterii w pilocie,
   7. usterki spowodowane błędnym doborem urządzenia,
   8. usterki i nieprawidłowe działanie spowodowane błędnym lub wadliwym montażem urządzenia,
   9. i. produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery
   10. seryjne zmieniono, zmazano, usunięto lub zatarto.
  2. Gwarancja nie obejmuje roszczeń Klienta z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są zgodne z informacjami podanymi przez producenta.
  3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody o charakterze konsekwencyjnym.
  4. APS oraz przedstawiciele, którzy sprzedali urządzenia, nie ponoszą odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli ich działalność zostanie zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
  5. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych Klient ponosi koszty związane z wykonanymi czynnościami.