Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

ErP i F Gaz

  

Procedury obrotem czynnikami f-gazowymi na podsatwie stanowiska PORT PC oraz KFCH

Szczególy dostępne tutaj Procedury f-gaz

  

1. Przy sprzedaży pomp ciepła monoblokowych, będących hermetycznymi zamkniętymi urządzeniami (fabrycznie napełnionych czynnikiem chłodniczym, gdzie w czasie montażu nie ingeruje się w obieg chłodniczy)
  1. kupujący jest zwolniony z konieczności posiadania certyfikatu F-gazowego (zarówno  dla przedsiębiorcy, jak i personalnego)

 

2. Hermetyczne zamknięte urządzenie musi posiadać etykietę producenta z zapisem: „Hermetycznie szczelne” (hermetically sealed) i taka informacja musi się również znajdować w dokumentacji technicznej urządzenia Zgodnie z Rozporządzeniem (EU) 517/2014, producent ma obowiązek przeprowadzić w procesie produkcji badanie potwierdzające szczelność urządzenia.
Warto dodać, że niedopuszczalne jest oznakowywanie urządzenia jako hermetyczne przez firmę serwisującą urządzenia lub przez importera urządzenia.
Hermetyczne zamknięte urządzenia mogą posiadać wbudowane fabrycznie zawory serwisowe , jednak muszą być one odpowiednio zabezpieczone przez producenta.
 

3. W przypadku sprzedaży niehermetycznych zamkniętych urządzeń (głównie, ale nie tylko, dotyczy to pomp ciepła typu SPLIT) występują następujące możliwości:

a) W przypadku dalszej odsprzedaży (dotyczy np. sieci hurtowni, które nie wykonują montażu urządzeń, a wyłącznie sprzedaży)

A)  nie jest wymagany certyfikat F-gazowy. Producent/dostawca urządzeń wymaga przy sprzedaży oświadczenia kupującego, że urządzenie zawierające F-gazy jest przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Oświadczenie może być wykonane pomiędzy podmiotami jednorazowo, na więcej transakcji handlowych.

 
b) Gdy kupującym jest firma instalacyjna, która będzie wykonywała sprzedaż urządzenia  Klientowi końcowemu wraz z montażem – konieczny jest certyfikat F-gazowy przedsiębiorcy.   
c) Gdy kupującym jest firma instalacyjna, która  nie posiadająca certyfikatu F-gazowego (dotyczy to głównie firm instalacyjnych),

firma ta może zlecić wykonanie części chłodniczej podwykonawcy, posiadającemu wymagany przez prawo certyfikat F-gazowy. Umowa podwykonawstwa oraz certyfikat F-gazowy podwykonawcy muszą być przekazane sprzedającemu przez firmę zakupującą urządzenie. 

 
d) Gdy kupującym jest firma nie będąca firmą instalacyjną  (dotyczy to Inwestorów - np. supermarket, instytucja rządowa, uczelnia itp.), nie posiadająca certyfikatu F-gazowego ale posiadająca co najmniej jednego pracownika z certyfikatem F-gazowym uprawniającym do instalowania urządzenia,

sprzedaż może być dokonana pod warunkiem przedstawienia certyfikatu tego pracownika oraz zaświadczenia ze jest on zatrudniony w tej instytucji. 

 
e) Gdy kupującym jest użytkownik końcowy,

musi on przedstawić dowód, że montaż będzie dokonany  przez podmiot posiadający certyfikat F-gazowy przedsiębiorcy lub osobę fizyczna posiadającą certyfikat personalny kategorii I. Obowiązującym w tym przypadku dowodem jest „…umowa, odpowiednio z przedsiębiorcą lub osobą fizyczną, na wykonanie usługi instalowania, zawierająca w szczególności dane pozwalające na identyfikację urządzenia, które ma zostać zainstalowane”.

 
f) Instalator, który dokonuje zakupu niehermetycznej pompy ciepła i następnie wykonuje montaż instalacji chłodniczej, 

powinien posiadać certyfikat F-gazowy kat I dla personelu lub jeśli prowadzi działalność gospodarczą posiadać certyfikat F-gazowy dla przedsiębiorcy.

 
g) Sprzedawca urządzeń  napełnionych F-gazem  

jest zobowiązany do prowadzenia rejestru sprzedanych urządzeń i przechowywania kopii umów lub certyfikatów przez 5 lat od daty zakupu i do udostępniania ich na żądanie pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska.

 
Pompy ciepła fabrycznie napełnione czynnikiem chłodniczym nie są traktowane jako zbiorniki na gaz i podobnie jak np. lodówki nie wymagają specjalnych procedur magazynowania jak pojemniki (butle) z F-gazem.

 

 

  

Terminy obowiązkowych kontroli szczelności zgodnie z rozporządzeniem f-gazowym PE 517/2014   

 

 

 

 

Ekwiwalent CO2

EQ < 5 ton

Ekwiwalent CO2

5 < EQ < 50 ton

Ekwiwalent CO2

50 < EQ < 500 ton

Ekwiwalent CO2

500 ton < EQ 

R410A R410A < 2,4kg 2,4kg < R410A < 24kg 24kg < R410A < 240kg 240kg < R410A
R134a R134a < 3,5kg 3,5kg < R134a < 35kg 35kg < R134a < 350kg 350kg < R134a
R407C R407C < 2,8kg 2,8kg < R407C < 28,2kg 28,2kg < R407C < 281,9kg 281,9kg < R407C
R32 R32 < 7,4kg 7,4kg < R32 < 74,1kg 74,1kg < R32 < 740,7kg 740,7 < R32
R22 R22 < 2,9kg 2,9kg < R22 < 29,4kg 29,4kg < R22 < 294,1kg 294,1kg < R22
Termin  Nie podlega kontroli szczelności  Raz na 12 miesięcy  Raz na 6 miesięcy  Raz na 3 miesiące
    Raz na 24 miesiące pod warunkiem zainstalowania systemu wykrywania wycieków Raz na 12 miesięcy pod warunkiem zainstalowania systemu wykrywania wycieków Raz na 6 miesięcy pod warunkiem zainstalowania systemu wykrywania wycieków
    Obowiązkowy wpis do CRO w terminie 5 dni Obowiązkowy wpis do CRO w terminie 5 dni Obowiązkowy wpis do CRO w terminie 5 dni

 

 

 

 

Terminy obowiązkowych kontroli szczelności zgodnie z ustawą f-gazową z dnia 15 maja 2015 r. „O substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych”  

 

Ładunek fluorowanych gazów cieplarnianych m < 3kg  3kg < m < 30kg 30kg < m <300kg 300kg < m
 Termin Nie podlega kontroli szczelności Raz na 12 miesięcy Raz na 6 miesięcy Raz na 3 miesiące
    Urządzenia hermetycznie zamknięte o ładunku poniżej 6 kg nie podlegają kontroli Raz na 12 miesiące pod warunkiem zainstalowania systemu wykrywania wycieków Raz na 6 miesięcy pod warunkiem zainstalowania systemu wykrywania wycieków
    Obowiązkowy wpis do CRO w terminie 5 dni Obowiązkowy wpis do CRO w terminie 5 dni Obowiązkowy wpis do CRO w terminie 5 dni

 

 

 

 Zakres obowiązkowych czynności kontrolnych określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane  

 

1. Przeprowadzanie sprawdzania urządzeń pod względem wycieków obejmuje:

1) weryfikację dokumentacji dotyczącej urządzeń, w tym weryfikację Karty Urządzenia

2) przegląd urządzeń wraz z przyrządami zabezpieczającymi;

3) ocenę stanu korozji poszczególnych elementów urządzeń;

4) przegląd pod względem wycieków poszczególnych elementów urządzeń.  

 

2. Sprawdzaniu pod względem wycieków podlegają występujące w urządzeniach:

1) złącza spajane;

2) zawory wraz z trzpieniami;

3) uszczelki;

4) elementy systemu narażone na wibracje;

5) połączenia, w szczególności z urządzeniami bezpieczeństwa i urządzeniami sterującymi.  

 

3. Podczas przeglądu urządzeń wraz z przyrządami zabezpieczającymi sprawdza się:

 

1) w przypadku urządzeń:

a) parametry działania urządzenia,

b) stan urządzenia,

c) wpływ drgań i przemieszczeń powodowanych przez temperaturę i ciśnienie na urządzenie,

d) stan techniczny:

– podpór i zamocowań,

– złącz spajanych i innych połączeń,

– izolacji termicznej,

e) zabezpieczenia:

– części ruchomych,

– przed uszkodzeniami mechanicznymi,

– przed oddziaływaniem ciepła,

f) stan techniczny i rozmieszczenia zaworów,

g) stopień zanieczyszczenia powierzchni wymiany ciepła w miejscach dostępnych do oględzin;

 

2) w przypadku przyrządów zabezpieczających:

a) prawidłowość zamontowania i działania przekaźników zabezpieczających przed nadmiernym ciśnieniem,

b) szczelność zamknięcia zewnętrznych ciśnieniowych zaworów nadmiarowych.  

 

4. Podczas oceny stanu korozji poszczególnych elementów urządzeń sprawdza się stan techniczny rurociągów i wymienników ciepła oraz elastycznych elementów rurowych, z uwzględnieniem zabezpieczeń przed ich uszkodzeniami mechanicznymi.  

 

 

Harmonogram redukcji f-gazów     

 

Nowe etykiety dla pomp ciepła.

 

Z końcem września 2015 roku weszła w życie część dyrektywy EKOPOROJEKTU dotycząca pomp ciepła. Również pompy ciepła WATERSTAGE jako urządzenia grupy LOT1 (urządzenia c.o. + cwu ) podlegają tej regulacji. W związku z tym będą musiały być wyposażone w etykietę energetyczną informującą o klasie efektywności energetycznej pompy. Nowością są wymagania dla sprzedawcy pompy ciepła oraz dla dostawcy (instalatora).

 

Nową regulację możemy prześledzić na przykładzie pompy ciepła WATERSTAGE WSYG140DG6 / WOYG140LCTA – pompa ciepła typu SPLIT, high power bez wbudowanego zasobnika, oraz WGYG140DG6 / WOYG140LCTA pompa ciepła typu SPLIT high power z wbudowanym zasobnikiem. Do obowiązków sprzedawcy w tym przypadku FUJITSU oraz KLIMA-THERM należy dostarczenie etykiety oraz karty produktu. Etykiety dla pomp wyglądają następująco:

 

  

 

Jakie informacje znajdują się na etykiecie:

  • nazwa dostawcy i oznaczenie produktu
  • oznaczenie typu i zakresu temperatur (temperatura wody na wyjściu z pompy), dla pomp bez zasobnika są to temperatury +55 oraz +35oC, dla pomp z wbudowanym zasobnikiem jest to temperatura +55oC oraz informacja o dostępnej funkcji c.w.u.
  • oznaczenie klasy efektywności energetycznej – wszystkie pompy powietrze woda posiadają klasę efektywności energetycznej min A
  • informacja o mocy nominalnej w określonej temperaturze (+35oC lub +55oC) i w określonej strefie klimatycznej (mamy w Europie 3 strefy klimatyczne: umiarkowana, zimna i ciepła, z miastami referencyjnymi Strasbourg, Helsinki i Ateny, Polska jest w strefie zimnej)
  • informacja o poziomie mocy akustycznej na zewnętrz oraz wewnątrz pomieszczeń
  • informacja o dyrektywie europejskiej.

 

Karta produktu zawiera wszystkie podstawowe informacje energetyczne o pompie ciepła: m.in. zużycie energii w różnych temperaturach zewnętrznych i różnych stanach pracy - stand by, załączony termostat, praca grzałki oraz tryb wyłaczony.  Do obowiązków instalatora należeć będzie dostarczenie ostatecznemu klientowi powyższych dokumentów oraz dodatkowo etykiety zainstalowanego zestawu. Czyli w przypadku jeżeli będzie zewnętrzny zasobnik cwu należy go uwzględnić w dokumentach. Również w etykiecie wystawianej przez instalatora musi być uwzględniony regulator. Etykieta zestawu wygląda następująco:

 

 

 

Do wyznaczenia klasy efektywności energetycznej zestawów służą specjalne arkusze obliczeniowe. Wprowadzenie etykiet efektywności energetycznej pozwoli użytkownikom na proste porównanie jakości wszystkich urządzeń  grzewczych. Ponadto pozwoli na stopniowe eliminowanie z rynku urządzeń o niskiej efektywności i tak już od 2017 roku nie będzie można wprowadzać do sprzedaży urządzeń o klasie niższej niż F, za to pojawi się klasa A+. Pompy ciepła WATERSTAGE jak pisaliśmy powyżej już na dzień dzisiejszy znakowane są klasą co najmniej A.

 

Reasumując: Do obowiązków sprzedawcy należy umieszczenie etykiety i udostępnienie karty produktu. Do obowiązków instalatora obliczenie efektywności zestawu i uwidocznienie tego na etykiecie oraz udostępnienie arkusza kalkulacyjnego. Warto jeszcze pamiętać, że klasa efektywności energetycznej musi być również podawana jeżeli udostępniamy klientom informację na temat energii lub ceny. Wszystkie niezbędne dokumenty publikowane są na stronie FUJITSU GENERAL tutaj: FUJITSU WATERSTAGE dokumenty ErP.

 

______________________________________________________________________________________________________________  

 

KE proponuje zmiany etykiet energetycznych (Artykuł prasowy Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła).

 

W chwili obecnej UE  importuje 53% zużywanej przez siebie energii. Zdaniem Komisji Europejskiej najlepszym sposobem na zmniejszenie zależności od jej zewnętrznych dostawców jest zwiększenie efektywności energetycznej w połączeniu z rozwojem Odnawialnych Źródeł Energii. KE podejmuje więc kolejne działania, dążące do zachowania zasady unii energetycznej „Efektywność energetyczna przede wszystkim”.

 

Wśród obywateli UE rośnie świadomość korzyści wynikających ze stosowania produktów energooszczędnych. Wprowadzona w roku 1995 unijna etykieta efektywności energetycznej jest dziś powszechnie stosowana, dzięki czemu 85% konsumentów korzysta z niej podejmując decyzję o zakupie określonego produktu. Większość oferowanych obecnie produktów należy do najwyższej klasy energetycznej  (A+, A++, A+++) przy czym niejednokrotnie niższe klasy dla danego rodzaju produktu są niewykorzystane (przepisy dotyczące ekoprojektu zakazały produkcji modeli o słabych parametrach). Często doprowadza to do sytuacji, w której konsument kupuje najmniej wydajny produkt na rynku np. klasy A+, będąc przekonanym o jego najwyższej wydajności.

 

W celu zwiększenia świadomości w dokonywaniu wyborów przez konsumentów, w połowie lipca Komisja Europejska zaproponowała zmiany w przepisach dotyczących etykietowania energetycznego. Zmiany te mają dotyczyć:

1. Wprowadzenia jednolitej skali etykiet efektywności energetycznej „od A do G” oraz procedury przeliczania skali dla każdej z obecnych etykiet,

2. Utworzenie bazy danych cyfrowych dla nowych energooszczędnych produktów, stanowiącej rejestr wszystkich nowych produktów wprowadzanych do obrotu w UE. W bazie tej znajdą się również informacje na temat etykiet i kluczowe dane na temat produktów dostępne dla konsumentów i sprzedawców. Prowadzenie takiej bazy danych umożliwi łatwiejszy nadzór rynku przez organy krajowe poprzez centralny dostęp do najważniejszych informacji dotyczących zgodności produktów z wymogami etykietowania energetycznego.

 

 

 

Rys. Nowa jednolita etykieta energetyczna zaproponowane przez KE [źródło grafiki: BWP/PORT PC].

 

Zmiana skali etykiet spowoduje zaostrzenie kryteriów klasy energetycznej określonego produktu, które może skutkować skreśleniem pewnych klas z istniejących etykiet. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym ramy etykietowania efektywności energetycznej i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE „Komisja zapewnia, aby w momencie wprowadzenia etykiety lub zmiany skali etykiety wymogi były ustalane w taki sposób by nie można było spodziewać się ,że jakikolwiek produkt znajdzie się w klasie energetycznej A lub B w chwili wprowadzenia etykiety […]”

 

Bazując na dwudziestoletnim doświadczeniu funkcjonowania etykiet energetycznych można się spodziewać reakcji producentów na wprowadzenie nowych etykiet. Producenci będą pracować nad bardziej efektywnymi produktami, a puste klasy A i B mają ich zachęcać do postępu technologicznego. KE zakłada, że nowy system może przynieść dodatkowe oszczędności energii w wysokości 200 TWh rocznie w 2030r. (jest to równowartość łącznego rocznego zużycia energii w krajach bałtyckich).

 

Zanim jednak zmiany w systemie etykietowania efektywności energetycznej wejdą w życie Komisja musi przedłożyć swój wniosek Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, gdzie będzie on poddany debacie. Instytucje mają rok na podjęcie ostatecznej decyzji. Nie zmienia się termin wprowadzenia obowiązku etykietowania urządzeń grzewczych – gazowych, olejowych i zasilanych elektrycznie, który na obowiązujących obecnie zasadach wejdzie w życie już 26 września 2015 roku. Warto przypomnieć, że urządzenia grzewcze zużywają w gospodarstwach domowych najwięcej energii. Klasyfikacja energetyczna tych urządzeń pozwoli na świadomy wybór najbardziej efektywnych z pośród nich.

 

W przypadku urządzeń grzewczych bardzo ważne jest przekonanie konsumentów by podejmowali decyzję o ich zakupie na podstawie całkowitych kosztów cyklu życia urządzenia, a nie na samych kosztach zakupu produktu. Uzupełnieniem oznakowania urządzeń grzewczych będzie wprowadzenie najpóźniej do 1 stycznia 2020r. klas energetycznych dla miejscowych podgrzewaczy pomieszczeń (np. kominki), oraz dla kotłów stałopalnych. Oznakowanie to wprowadzi duże zmiany na rynku urządzeń grzewczych w Europie. Urządzenia niskoefektywne zostaną wycofane ze sprzedaży, jednocześnie wzrośnie znaczenie pomp ciepła, jako urządzeń o najwyższych klasach energetycznych (klasy A+, A++, A+++).    

 

 

Rys. Zróżnicowanie urządzeń grzewczych pod względem klas energetycznych według obecnego stanu techniki. [źródło grafiki: Paweł Lachman, PORT PC].  

 

Na podstawie :

1. komunikat prasowy  KE: „Efektywność energetyczna bez tajemnic: Komisja proponuje jednolitą etykietę efektywności energetycznej „o skali od A do G” oraz cyfrową bazę produktów”  

2. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające ramy etykietowania efektywności energetycznej i uchylające dyrektywę 2010/30/UE   /Źródło: PORT PC/  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Od początku 2013 roku w Unii Europejskiej obowiązuje nowa dyrektywa regulująca efektywność energetyczną urządzeń klimatyzacyjnych, nazwana dyrektywą ErP (Energy Related Products). Dotyczy ona ogólnie urządzeń zużywających energię, a w szczególności dla produktów FUJITSU: klimatyzatorów o mocy  poniżej 12kW –zaliczanych do grupy lot 10.  Nowa dyrektywa wprowadza nową etykietę energetyczną i nowe klasy energetyczne, aż do klasy A+++ obowiązującej od roku 2019.

 

Wzory etykiet przedstawiamy poniżej.

 

Od 2013 roku                                          Od 2015 roku                                         Od 2017 roku  

 

Nowością jest określanie efektywności energetycznej nie w jednym punkcie pracy  (dotychczas dla trybu chłodzenia A35/A27, dla trybu grzania A7/A20), a w ujęciu sezonowym (wskaźniki SEER i SCOP), tak aby jak najlepiej oddać charakterystykę pracy urządzenia przy niepełnych obciążeniach cieplnych.

 

Nowy sposób określania efektywności energetycznej uwzględnia również pobór energii przez urządzenia w stanie:

- stand by,

- włączonego termostatu,

- pracy grzałki karteru

- oraz postoju. 

 

Dyrektywa określa harmonogram wycofywania urządzeń energochłonnych za pomocą ustalenia minimalnych wymagań dla wskaźnika SEER oraz SCOP:

 

w roku 2013: SEERmin =2,6; SCOPmin=1,9

w roku 2015: SEERmin =3,1; SCOPmin=2,2

w roku 2017: SEERmin =3,6; SCOPmin=2,5

w roku 2019: SEERmin =4,1; SCOPmin=2,8  

 

Koncern FUJITSU GENERAL już od początku obowiązywania nowych regulacji oferuje urządzenia w najwyższej klasie efektywności energetycznej A, A+, A++, oraz A+++.  Urządzenia FUJITSU są znakowane etykietą jak na zdjęciu poniżej.   

 

 

 

Dla zapoznania się ze szczegółami nowej regulacji polecamy specjalną publikację przygotowaną przez KLIMA-TEHRM. Do pobrania tutaj.  

 

Nowa regulacja wprowadza również obowiązek publikowania przez producentów danych technicznych dla urządzeń objetych dyrektywą ErP.  Koncern FUJITSU GENERAL opublikował specjalną stronę skąd można pobrać stosowane informację. Zainteresowanych odsyłamy na stornę FUJITSU ErP.