Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

Nowe regulacje prawne HVACR

Nowe regulacje prawne dotyczące branży HVACR

 

W sierpniu tego roku uchwalone zostały  istotne zmiany do „Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” czyli tzw. Dziennika Ustaw nr 75. Poprawki do rozporządzenia wejdą w życie z dniem  1.01.2014


Zwracamy uwagę na istotne dla naszej branży HVACR zmienione paragrafy:

§ 148 – W którym poza wentylacją grawitacyjną i mechaniczną ustawodawca spostrzegł konieczność zwrócenia uwagi na wentylację hybrydową. Dodatkowo pojawiła się konieczność regulacji wydajności w instalacjach wentylacyjnych. 

1. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub wentylacja hybrydowa.

2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego.

5. Instalacja wentylacji hybrydowej, wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz nawiewno-wywiewnej
powinna mieć wentylatory o regulowanej wydajności.


W konsekwencji kończy się możliwość wykonania instalacji wentylacyjnej on/off. Musi być możliwość regulacji wydajności. Ustawodawca nie precyzuje stopni ani jakości regulacji, wobec czego wystarczy regulacja dwubiegowa 50/100%. 

 


§ 151 – po zaostrzeniu w 2008 r. wymagań w odniesieniu do odzysku ciepła z 10 000m3/h do 2000m3/h nastąpiło kolejne zmniejszenie minimalnej ilości powietrza na 500m3/h.

1. W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o wydajności 500 m3/h i więcej należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o sprawności temperaturowej co najmniej 50% lub recyrkulację, gdy jest to dopuszczalne. W przypadku zastosowania recyrkulacji strumień powietrza zewnętrznego nie może być mniejszy niż wynika to z wymagań higienicznych. Dla wentylacji technologicznej zastosowanie odzysku ciepła powinno wynikać z uwarunkowań technologicznych i rachunku ekonomicznego.

Łatwo zauważyć, że znakomita większość małych odbiorców oraz duża ilość placówek klientów sieciowych będzie zobligowana do stosowania odzysku ciepła.

Zachęcamy zatem do sięgania po urządzenia z naszej oferty takich jak KCX, MCKT-HPX produkcji KLIMOR S.A. czy UTZ produkcji Fujitsu GENERAL Ltd

 


§ 154 – Określono bardziej precyzyjnie mało szczegółowe dotychczasowe sformułowania: instalacja wentylacji złożona i prosta. Złożona instalacja to instalacja z odzyskiem ciepła. Prosta jest odzysku pozbawiona. 

10. Moc właściwa wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinna nie przekraczać wartości określonych w załączonej tabeli."